Gimnazjum nr 1
ul.Lipowa 9
63-000 Środa Wlkp.
gim1sroda@o2.pl   tel:61 285 23 74

Alina Krajewska-Grobelna
Odsłony: 6046

                                    R A D A   R O D Z I C Ó W                                      

Wróblewski Marcin

Przewodniczacy

Pankowska Katarzyna

z- ca Przewodniczącego

Grześkowiak Ewa

Skarbnik

Stachowska Beata

Sekretarz

Prządka Justyna

Komisja Rewizyjna

Sroka Mariola

Komisja Rewizyjna

 

RADA RODZICÓW (KOMITET RODZICIELSKI) to organizacja rodziców działająca w ramach konkretnej szkoły, powołana do współdziałania rodziców z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę i innymi instytucjami i organizacjami w realizacji zadań szkoły. Rada Rodziców jest samorządną reprezentacją rodziców działającą w myśl regulaminu zatwierdzonego przez ogólne zebranie rodziców.
Główne działania komitetu rodzicielskiego sprowadzać się winny - zgodnie z dokumentami władz oświatowych - do:
1. współdziałania w programowaniu pracy szkoły oraz planowaniu jej wydatków;
2. udzielania pomocy w zapewnieniu pracy szkoły oraz planowaniu jej wydatków;
3. współdziałania rodziców w realizacji programów nauczania i wychowania;
4. tworzenia lokalnego środowiska wychowawczego w porozumieniu z innymi    organizacjami i instytucjami wspomagającymi wychowanie młodzieży;
5. współpracy z organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;
6. upowszechniania kultury pedagogicznej wśród rodziców i w środowisku lokalnym;
7. pozyskiwania środków finansowych dla wspierania przedsięwzięć wychowawczo-opiekuńczych szkoły;
8. prezentowania opinii i postulatów rodziców wobec dyrekcji i rady pedagogicznej, a także władz nadzorujących szkołę.

Jednym z ważnych zadań przypisanych Radzie Rodziców jest gromadzenie funduszy, niezbędnych dla wspierania działalności Szkoły, służących całej jej społeczności. Dlatego apelujemy  o dokonywanie wpłat ustalonych przez Radę Rodziców na rok szkolny 2016/2017 w wysokości rocznej 50 zł.


Te pieniądze zostaną zagospodarowane na potrzeby naszych dzieci i będą wspierać ich funkcjonowanie w Szkole na różnych płaszczyznach. 
Składkę można wpłacić:
- w sekretariacie szkoły
- wychowawcy klasy