Gimnazjum nr 1
ul.Lipowa 9
63-000 Środa Wlkp.
gim1sroda@o2.pl   tel:61 285 23 74

Alina Krajewska-Grobelna
Odsłony: 7930

              I N F O R M A C J E   D O T Y C Z Ą C E   R E K R U T A C J I             

 

 Podręczniki

 

Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, przyjmuje się z urzędu każdego ucznia zamieszkałego w obwodzie danej szkoły, na podstawie złożonego wniosku.

Uczeń zamieszkały poza obwodem danej szkoły, może zostać przyjęty do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

 Składanie wniosków o przyjęcie do Gimnazjum nr 1 w Środzie Wlkp.

  w sekretariacie szkoły od 23 maja 2016 r. do 10 czerwca 2016 r.

Klasa sportowa od 4 maja 2016 r. do 18 maja 2016 r.

Wszyscy uczniowie, którzy przystąpili do prób sprawności fizycznej zostali zakwalifikowani do oddziału sportowego.

 

 NASZE GIMNAZJUM TO:

 • sprawdzona, wykwalifikowana, kreatywna i życzliwa kadra pedagogiczna
 • bogata oferta edukacyjna uwzględniająca indywidualne zainteresowania, możliwości i aspiracje uczniów
 • wszechstronna pomoc pedagogiczna i dydaktyczna
 • logopedia, rewalidacja, terapia pedagogiczna
 • dydaktyczne zajęcia wyrównawcze
 • pełne bezpieczeństwo, opieka i pomoc socjalna, opieka medyczna, świetlica, stołówka, monitoring szkoły
  i otoczenia
 • promowanie utalentowanych uczniów, zapewnienie indywidualnych ścieżek rozwoju i wsparcia

 

NASZA OFERTA:

  • KLASY O PODSTAWOWYM PROFILU KSZTAŁCENIA proponujemy uczniom, którzy nie chcą skorzystać
   z rozszerzeń programowych i podejmą naukę w podstawowym wymiarze, zgodnie z ramowym planem nauczania.
  • KLASA SPORTOWA powołana została dla uczniów o wyższych niż przeciętne predyspozycjach i zdolnościach ruchowych. Nabór dziewcząt i chłopców określa szczegółowo regulamin. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone będą w zwiększonym o 6 godz./tyg. wymiarze, czyli 10 godz./tyg. przez cały okres nauki w Gimnazjum, a pozostałe przedmioty zgodnie z ramowym planem nauczania. Planowane jest przyjęcie do oddziału 24 uczniów.
  • KLASA INTEGRACYJNA stworzona dla uczniów o wyższym niż przeciętne stopniu uspołecznienia i równowadze emocjonalnej, stanowiących grupę wsparcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wszystkie przedmioty realizowane będą zgodnie z ramowym planem nauczania a nauczycielowi prowadzącemu towarzyszy nauczyciel wspomagający pracujący z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.Planowane jest przyjęcie do oddziału 15 – 20 uczniów, w tym 3 – 5 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych określonych orzeczeniem poradni psychologiczno - pedagogicznej.
  • KLASA SPORTOWA:  
  • Regulamin naboru do klasy sportowej
  • Zgoda rodziców na udział w sprawdzianie 
  • Próby sprawności ogólnej
  • Test sprawności piłkarskiej
  • Opis prób sprawności z siatkówki

ZAPRASZAMY!